Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów Rozporządzenia RODO informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERMEBLE Sp z .o.o. Sp. k. z siedzibą w 62-610 Sompolno, Sompolinek 18. Kontakt z administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 63 262-30-10 lub za pomocą poczty elektronicznej: rodo@intermeble.com.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia RODO, w celu wykonywania zawartej z Państwem umowy, w tym w szczególności na potrzeby: sprzedaży mebli, obsługi zgłaszanych przez Państwa zgłoszeń i oświadczeń, realizacji reklamacji, kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych ze współpracą. W opisanym powyżej celu Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko,  adres, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Ponadto, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przesyłanie informacji o ofertach drogą elektroniczną dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres maksymalny przetwarzanych danych w tym zakresie to: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail. Dodatkowo, obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Zakres przechowywanych danych obejmuje: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Kolejnym celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Zakres przechowywania danych w tym przypadku obejmuje maksymalnie imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych, strony www Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę księgową, prawna i doradczą, usługi przewozu i dostarczania zakupionych przez Państwa towarów. Ponadto, możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podsiadacie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit. e (interes lub zadania publiczne) lub f (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowanie na podstawie tych przepisów.
W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust.1 lit. a) to ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (PUODO), w sytuacji gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy Rozporządzenia. Państwa dane osobowe zostają przekazane nam dobrowolnie, przy czym zgromadzenie przez nas tych danych osobowych jest niezbędne do realizacji współpracy.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search